Os menores de 16 anos poderán acceder gratuitamente ao festival, según as condicións que se detallan máis abaixo. E os menores de 12 a 18 anos deberán pagar entrada para acceder ao festival.

Os maiores de 16 anos poderán acceder sós ao recinto, consideradas maiores de 16 anos todas aquelas persoas que o día de acceso ao recinto xa teñan cumplidos os 16 anos.

Os menores de 16 anos teñen que entrar acompañados dun adulto que sea nai, pai ou titor legal. O adulto responsable do menor comprométese a acompañalo en todo momento e asume todas as responsabilidades e obligacións necesarias para velar pola seguridade e benestar do menor. Recomendamos ás nais, pais ou titores, que dispoñan de medios de protección para os oídos dos menores. O festival non facilitará estas proteccións.

O responsable do menor deberá firmar un documento de exoneración de responsabilidade por parte do festival. Para permitir o acceso ao recinto, é imprescindible rellenar e imprimir a autorización de menores, dispoñible aquí:

Este documento só ten validez si a nai, pai ou titor legal o presenta persoalmente na entreda do recinto entregando DÚAS copias orixinais, unha para a organización e outra para o seu uso persoal. Xunto con este documento, será necesario presentar: DNI, libro de familia, pasaporte de ambos ou documento legal que acredite a relación paterno-filial ou de responsabilidade sobre o menor. A autorización deberase entregar na taquilla e o menor recibirá unha pulsera válida para acceder ao festival.